บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือ EHR คือการรวบรวมบันทึกสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัลที่จัดระบบสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม