คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR)

ระบบ EMR เป็นศูนย์กลางของระบบข้อมูลด้านสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์ และควรบูรณาการเข้ากับขั้นตอนการทำงานทางคลินิกตามปกติสุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม