Τι είναι η Τεχνολογία Πληροφοριών Υγείας (Υγεία IT)

Τι είναι το Health IT;

Το Health IT είναι βασικά τεχνολογία πληροφοριών που χρησιμοποιείται για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη . Περιλαμβάνει την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με την υγεία ενός ασθενούς, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία υλικού και λογισμικού. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, ανάκτηση και κοινή χρήση των πληροφοριών περίθαλψης ενός ασθενούς. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη χρήση αυτών των πληροφοριών για επικοινωνία καθώς και για σκοπούς λήψης αποφάσεων.

Health IT αναφέρεται στη χρήση ηλεκτρονικών και ψηφιακών τεχνολογιών για τη διαχείριση, αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (ΗΜΥ) και συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων έως εφαρμογές υγείας για κινητές συσκευές και πλατφόρμες τηλευγείας .

Τι εμπίπτει στην τεχνολογία πληροφοριών υγείας;

Σε μια γραμμή μπορεί να ειπωθεί ότι οποιοσδήποτε τύπος τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της χρήσης πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία μεταξύ ασθενών, γιατρών, νοσοκομείων καθώς και κυβερνήσεων και ασφαλιστών εμπίπτει στην κάλυψη της Πληροφορικής Υγείας ή της Πληροφορικής Υγείας .

Στόχος του Health IT

Ο στόχος του Health IT είναι να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το κόστος παρέχοντας στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης έγκαιρη πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα ασθενών. Επιτρέπει επίσης στους ασθενείς να ασχοληθούν περισσότερο με την υγειονομική τους περίθαλψη παρέχοντάς τους πρόσβαση στις δικές τους πληροφορίες υγείας και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επικοινωνούν εξ αποστάσεως με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Τα οφέλη του Health IT

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση της πληροφορικής στην υγειονομική περίθαλψη, όπως:

  1. Βελτιωμένη φροντίδα ασθενών: η τεχνολογία πληροφοριών υγείας επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να έχουν πρόσβαση σε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες ασθενών στο σημείο της περίθαλψης, βελτιώνοντας τη λήψη κλινικών αποφάσεων και μειώνοντας τα λάθη. Διευκολύνει επίσης την επικοινωνία μεταξύ παρόχων και ασθενών, οδηγώντας σε καλύτερο συντονισμό της φροντίδας και δέσμευση των ασθενών.
  2. Αυξημένη αποτελεσματικότητα: Το Health IT απλοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες, όπως ο προγραμματισμός ραντεβού και η τιμολόγηση, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το κόστος. Επίσης, αυτοματοποιεί πολλές εργασίες ρουτίνας, απελευθερώνοντας τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να επικεντρωθούν στη φροντίδα των ασθενών.
  3. Καλύτερη διαχείριση της υγείας του πληθυσμού: Το Health IT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και παρακολούθηση δεδομένων ασθενών, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τάσεων και παραγόντων κινδύνου σε έναν πληθυσμό. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας του πληθυσμού.
  4. Βελτιωμένη επιτήρηση της δημόσιας υγείας: Το Health IT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση μολυσματικών ασθενειών, εστιών και άλλων απειλών για τη δημόσια υγεία, επιτρέποντας την ταχεία απόκριση και τη μείωση της εξάπλωσης ασθενειών.
  5. Εξοικονόμηση κόστους: η τεχνολογία πληροφοριών υγείας μπορεί να μειώσει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης εξαλείφοντας περιττές ή περιττές εξετάσεις και διαδικασίες, μειώνοντας τα ιατρικά λάθη και βελτιώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα.

Συνολικά, η πληροφορική υγείας έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των ασθενών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας το κόστος.

Βασικά συμπεράσματα στην τεχνολογία πληροφοριών υγείας

Ηλεκτρονικοί Μητρώοι Υγείας (ΗΜΥ)

Οι γιατροί πριν από το Health IT ήταν υποχρεωμένοι να διατηρούν αρχείο πληροφοριών σχετικά με την υγεία ενός ασθενούς σε ένα κομμάτι χαρτί. Αλλά με την Τεχνολογία Πληροφοριών Υγείας η αποθήκευση μετατοπίστηκε από τα χάρτινα αρχεία στα ψηφιακά μέσα γνωστά ως ΗΜΥ ή Ηλεκτρονικά Ιατρικά Μητρώα (EMR).

Οι EHR χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς για να ελέγχουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία σας και να μοιράζονται τα ίδια, όπως και όταν απαιτείται με ειδικούς.

Προσωπικά Μητρώα Υγείας (PHRs)

Οι PHRs χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς για την εισαγωγή πληροφοριών που κυμαίνονται από επισκέψεις σε γιατρό μέχρι και τους στόχους της υγείας σας, την πρόσληψη θερμίδων, το πρόγραμμα άσκησης και την αρτηριακή πίεση.

Τα PHR μπορούν να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν από τους ίδιους τους ασθενείς ή μπορούν να δημιουργηθούν μέσω ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης ή ενός σχεδίου υγείας. Οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ενημερώνουν τα PHR τους από οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή φορητή συσκευή.

Τα PHR μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να ασχοληθούν περισσότερο με τη δική τους υγειονομική περίθαλψη παρέχοντάς τους πρόσβαση στις δικές τους πληροφορίες υγείας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδό τους και επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Μέσω της E-Prescription γίνεται άμεση επικοινωνία μεταξύ των γιατρών και των φαρμακοποιών. Σύμφωνα με αυτό, ένας ασθενής δεν απαιτείται να φέρει μαζί του/της συνταγογραφούμενα χαρτιά για να πάρει φάρμακα από το φαρμακείο ή οποιοδήποτε άλλο ιατρικό κατάστημα.

Εργαλεία προσωπικής υγείας

Όπως είναι σαφές από το όνομα, αυτά είναι τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί ώστε ένα άτομο να φροντίζει αποτελεσματικά την υγεία του. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες εφαρμογές smartphone που σχετίζονται με την υγεία και την φυσική κατάσταση για να χρησιμεύσουν ως βοηθός για να επιτρέψει σε ένα άτομο να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους φυσικής κατάστασης.

Εργαλεία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων

Αυτά τα εργαλεία παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός κλινικού για την υγεία ενός ασθενούς. Οδηγίες που βασίζονται στην απόδειξη υπάρχουν σε αυτά τα εργαλεία που βοηθούν έναν κλινικό ιατρό να κάνει τις κατάλληλες συστάσεις για την υγεία του ατόμου.

Καταχώρηση εντολής ιατρού μέσω υπολογιστή ή καταχώριση εντολής παρόχου υπολογιστή (CPOE)

Υπάρχει σημαντικός αριθμός περιπτώσεων στις οποίες ένας ασθενής υπέφερε λόγω φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και σφάλματα συνταγογράφησης από τα νοσοκομεία. Σε αυτήν την περίπτωση, το CPOE προορίζεται να μειώσει αυτά τα είδη σφαλμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με ηλεκτρονικές συνταγές μαζί με ένα σύστημα γραμμωτού κώδικα που αναπτύχθηκε για τη διανομή φαρμάκων.

Ωστόσο, η χρήση του CPOE δεν είναι διαδεδομένη λόγω ανησυχιών διαλειτουργικότητας με τα υπάρχοντα συστήματα γραμμικής κωδικοποίησης. Εκτός από αυτό, απαιτείται μια σημαντική αλλαγή στις τρέχουσες πρακτικές από ένα τεράστιο κομμάτι γιατρών μικρού χρόνου, καθώς και επιπλέον χρόνος για την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας.

Μητρώο Ασθενειών

Ένα μητρώο ασθενειών είναι μια βάση δεδομένων που συλλέγει και διατηρεί πληροφορίες σχετικά με άτομα που έχουν διαγνωστεί με μια συγκεκριμένη ασθένεια ή πάθηση. Τα μητρώα ασθενειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του επιπολασμού και της επίπτωσης μιας νόσου, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της νόσου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και των θεραπειών.

Μητρώα ασθενειών μπορούν να δημιουργηθούν σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και μπορούν να διαχειρίζονται από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα μητρώα ασθενειών μπορεί να περιλαμβάνουν δημογραφικά δεδομένα, κλινικές πληροφορίες, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφορίες θεραπείας.

Τα μητρώα ασθενειών μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για σπάνιες ασθένειες, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τη νόσο και τη θεραπεία της ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Με τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ασθενείς με σπάνιες ασθένειες, τα μητρώα ασθενειών μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διάγνωσης, της θεραπείας και της έρευνας για αυτές τις καταστάσεις.

Επικοινωνίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο & πύλες ασθενών που βασίζονται στο Web

Αυτά χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γιατρού και ασθενούς μέσω ασφαλών διαύλων. Ένας ασθενής μπορεί να έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα ιατρικά αρχεία του.

Εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών υγείας

Τα εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών υγείας επιτρέπουν στα νοσοκομεία να μοιράζονται τις πληροφορίες υγείας ενός ασθενούς μεταξύ διαφορετικών συστημάτων στο ίδιο νοσοκομείο ή μεταξύ δύο διαφορετικών νοσοκομείων σε μια περιοχή ή μεταξύ νοσοκομείων και της κυβέρνησης ή των ασφαλιστών.

Τα οφέλη των εργαλείων HIE περιλαμβάνουν βελτιωμένο συντονισμό φροντίδας, μειωμένα ιατρικά λάθη, αυξημένη αποτελεσματικότητα και βελτιωμένα αποτελέσματα των ασθενών. Για παράδειγμα, εάν ένας ασθενής επισκέπτεται ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών ενώ είναι μακριά από το σπίτι, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να έχει πρόσβαση στα ιατρικά του αρχεία ηλεκτρονικά μέσω ενός εργαλείου HIE, διασφαλίζοντας ότι έχει πρόσβαση σε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, τα φάρμακα και τις αλλεργίες του ασθενούς.

Τα εργαλεία HIE μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των προσπαθειών επίβλεψης της δημόσιας υγείας συλλέγοντας και συγκεντρώνοντας δεδομένα υγείας σε επίπεδο πληθυσμού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους αξιωματούχους της δημόσιας υγείας να εντοπίσουν και να ανταποκριθούν σε κρούσματα ασθενειών, να παρακολουθήσουν τις τάσεις της νόσου και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Περίληψη: Πώς βοηθάει το Health IT

Όλα τα παραπάνω εργαλεία και πολλά άλλα έχουν αναλάβει διπλή ευθύνη για την υγεία ενός ασθενούς. Πρώτον, ελαττώνει το βάρος για τους γιατρούς και δεύτερον, παρέχει υπεύθυνες υγειονομικές υπηρεσίες στον ασθενή τοποθετώντας τον στο κέντρο της υγειονομικής περίθαλψης.

Αν και υπάρχουν προκλήσεις σε κάθε τομέα, η τεχνολογία πληροφοριών υγείας ενσωματώνεται γρήγορα στα τρέχοντα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο.

Υγεία IT