Τάσεις τεχνολογικών πληροφοριών για την υγειονομική περίθαλψη το 2022

In 2022-2023, the healthcare IT market will continue to grow. Experts evaluate the Internet of Medical Things (IoMT), remote patient monitoring (RPM), Εικονική πραγματικότητα (VR), augmented reality (AR), and Big Data processing as innovative e-health solutions that already fulfill customer requirements on the industry. Υγεία IT
Read More