Разлика между телемедицината и телездравето

Термините, комбинация от медицина и технологии, т.е. телемедицина и телездраве, не се различават. Но начинът на предоставяне на услугите по различни начини го прави отличителен. Разпространението на медицински услуги, използващи комуникационни и информационни технологии (ИТ), на болните от определено разстояние е известно като Телемедицина. От друга страна, Telehealth е широк термин, който обхваща цялата информация, свързана със здравето.

Телездравето е много по-широко понятие от телемедицината, тъй като е здравословен феномен на осигуряване на здравно образование, диагностика, лечение и повишаване на осведомеността относно различни здравни проблеми. Телемедицината определя само използването на технология за лечение на пациентите, но Telehealth обхваща и неклинични услуги като здравни кампании, обучение по мениджмънт, здравно образование, наблюдение и др.

Въпреки че и двете се отнасят до здравната индустрия и целите им са взаимосвързани, но и в двете концепции има особени различия. За да разграничим термините за нашето по-добро разбиране, можем да го изразим с фраза като „Цялата телемедицина е телездраве, но не цялото телездраве е телемедицина“. Телемедицината се състои предимно от 3 елемента като дистанционно наблюдение на пациентите, съхранение и препращане, интерактивни технологии, но Telehealth включва още един компонент, т.е. m-здраве.

Цифрата ясно показва, че телемедицината има по-тесен обхват от Telehealth. Можем също да кажем, че телемедицината е един от атрибутите на телездравето. На неспециалистически език може да се изрази, че „Телездравето е дестинацията, където телемедицината определя пътя за него“. Телемедицината е мярка за справяне с лечебните терапии, но Telehealth е загрижен и за превантивните мерки.

И така, каква е разликата между телемедицината и телездравето?

Телемедицината и телездравето са свързани термини, които често се използват взаимозаменяемо, но имат малко по-различни значения. И двете включват използването на технология за предоставяне на здравни услуги от разстояние, но обхващат различни аспекти на дистанционното предоставяне на здравни грижи.

 1. Телемедицина: Телемедицината конкретно се отнася до дистанционните клинични услуги, предоставяни от здравни специалисти на пациенти чрез използването на телекомуникационни технологии. Тя включва диагностика, лечение и наблюдение на здравословното състояние на пациентите от разстояние. Телемедицината често включва взаимодействия в реално време между доставчици на здравни услуги и пациенти, подобно на традиционните лични клинични посещения, но провеждани чрез видео разговори, телефонни разговори или дори защитени платформи за съобщения. Примери за телемедицина включват виртуални лекарски срещи, дистанционни консултации и дори дистанционни хирургични процедури, извършвани с помощта на роботизирана технология.
 2. Телездраве: Телездраве е по-широк термин, който обхваща по-широка гама от дистанционни здравни услуги извън обикновените клинични грижи. Тя включва както клинични, така и неклинични услуги, които използват технология за предоставяне на информация, свързана със здравеопазването, образование, мониторинг и подкрепа. Telehealth включва дейности като дистанционно наблюдение на пациенти (дистанционно проследяване на жизнените показатели и здравните данни на пациентите), здравно образование, предоставяно чрез цифрови платформи, и административни аспекти като управление на медицински досиета и срещи чрез онлайн системи.

По същество, докато телемедицината е подмножество от телездраве, телездраве покрива по-широка гама от здравни услуги, които се простират отвъд директните клинични грижи. То включва както клинични взаимодействия (като диагностика и лечение), така и други услуги, свързани със здравето (като образование и наблюдение).

Струва си да се отбележи, че терминологията и определенията могат да варират в зависимост от контекста и региона. Основният извод е, че както телемедицината, така и телездравето използват технологията за подобряване на достъпа до здравни грижи и предоставянето им от разстояние, но телездравеопазването обхваща по-широк спектър от дистанционни здравни услуги.

Заменя ли физическото посещение?

Телемедицината и телездравето не са непременно предназначени да заменят всички физически посещения на здравни заведения, но могат да служат като ценни алтернативи в определени ситуации. Дали физическото посещение ще бъде заменено от дистанционно взаимодействие зависи от различни фактори, включително естеството на медицинското състояние, предпочитанията на пациента и преценката на доставчика на здравни услуги.

Ето разбивка кога телемедицината и телездравето могат да заменят или допълнят физическите посещения:

 1. Замяна на физически посещения:
  • Консултации, които не са спешни: За рутинни прегледи, последващи прегледи, лечение на лекарства и дребни здравословни проблеми, телемедицината често може да замени необходимостта от лично посещение.
  • Управление на хронични състояния: Пациенти с хронични заболявания, които изискват редовно наблюдение и коригиране на плановете за лечение, могат да се възползват от дистанционно наблюдение чрез платформи за телездраве.
  • Услуги за психично здраве: телетерапията и сесиите за дистанционно консултиране могат да бъдат ефективни за управление на различни психични състояния.
  • Здравно образование: Telehealth може да се използва за предоставяне на здравно образование, информация за превантивни грижи и съвети за управление на начина на живот.
 2. Допълнителни физически посещения:
  • Комплексни диагнози: Някои медицински състояния изискват лични прегледи, диагностични тестове и физически оценки, които не могат да бъдат възпроизведени само чрез телемедицина.
  • Извънредни ситуации: При спешни или животозастрашаващи ситуации медицинското обслужване на място е от решаващо значение и не може да бъде заменено от телездраве.
  • Физически прегледи: Някои медицински проблеми може да изискват физически прегледи, които не могат да бъдат напълно извършени чрез дистанционни консултации.

В много случаи доставчиците на здравни услуги могат да използват комбинация както от лични посещения, така и от дистанционни взаимодействия, за да предоставят цялостна грижа. Телемедицината и телездравето често се разглеждат като инструменти, които подобряват достъпността, удобството и непрекъснатостта на грижите, особено в ситуации, в които личните посещения може да са трудни или ненужни.

Приложения за здравеопазване

И двете приложения са разпоредбите за разширяване на здравните удобства за хората, които са в тежко изискване от него. По-бързият растеж го свързва с причината, че осигурява бърз механизъм за комуникация с лекарите. Освен това оценките и препоръките на няколко клиницисти го правят едновременно по-достойно. Някои медицински проучвания вече ни предадоха, че много животи са спасени чрез интеграция на технологии и медицинска област.

Разграничението между два термина е признато и от Световната здравна организация (СЗО). Според които телемедицината е само отговорна за изследване и лечение на пациента чрез информационни технологии, но Telehealth се грижи за различни аспекти на свързаната със здравето област като обучение на индивида за здравословни проблеми, наблюдение на нарастващите микроорганизми, разпространяващи болести, предоставяне на услугите да бъде достъпен, доколкото е възможно.

Приложенията на съвременните технологии в здравната индустрия ни позволиха да надминем по-широките научни определения. Така че, независимо дали става въпрос за телемедицина или телездраве, и двете са свързани с предоставянето на медицински услуги и изпълнението на изискванията за здравеопазване. Неяснотата на термините просто не може да ни подведе, като пренебрегваме ползите от нея в медицинската област.

Той напълно революционизира медицинските услуги, като посегна в далечни райони, където традиционните клинични услуги нямат достъп. Ето защо трябва да се чувстваме комфортно с едно определение, а това е предоставянето на здравни услуги на нужните, използващи телекомуникации. По този начин субективността на концепцията трябва да се придава по-голямо значение в сравнение с обективните термини и определения.

Здравни ИТ