Какво е здравна информационна технология (Health IT)

Какво е здравето ИТ?

Здраве ИТ е основно информационна технология, използвана за здравеопазване и здравеопазване. Тя включва обработка на здравна информация на пациент чрез включване както на хардуерни, така и на софтуерни компоненти. Технологията се използва за съхраняване, извличане и споделяне на здравна информация на пациент. Приложенията се използват, за да използват тази информация за комуникация, както и за целите на вземане на решения.

Health IT се отнася до използването на електронни и цифрови технологии за управление, съхраняване и обмен на здравна информация. Той обхваща широк набор от инструменти, от електронни здравни досиета (EHR) и системи за подпомагане на клинични решения до мобилни здравни приложения и платформи за телездраве.

Какво попада в здравните информационни технологии?

В един ред може да се каже, че всеки тип технология, която се използва за управление на използването на свързана със здравето информация между пациенти, лекари, болници, както и правителството и застрахователите, попада под капака на здравните информационни технологии или здравни информационни технологии.

Целта на Health IT

Целта на здравните ИТ е да подобри качеството на здравните услуги, да повиши ефективността и да намали разходите, като предостави на доставчиците на здравни услуги навременен достъп до точни данни за пациентите. Той също така позволява на пациентите да станат по-ангажирани в своето здравеопазване, като им дава достъп до собствената си здравна информация и им позволява да комуникират отдалечено със своите доставчици на здравни услуги.

Ползите от Health IT

Има няколко предимства от разчитането на ИТ в здравеопазването, включително:

  1. Подобрена грижа за пациентите: здравната информационна технология дава възможност на доставчиците на здравни услуги да имат достъп до пълна и точна информация за пациента на мястото на грижата, подобрявайки вземането на клинични решения и намалявайки грешките. Той също така улеснява комуникацията между доставчиците и пациентите, което води до по-добра координация на грижите и ангажираност на пациентите.
  2. Повишена ефективност: Health IT рационализира административните процеси, като насрочване на срещи и фактуриране, което може да подобри ефективността и да намали разходите. Освен това автоматизира много рутинни задачи, освобождавайки доставчиците на здравни услуги да се съсредоточат върху грижите за пациентите.
  3. По-добро управление на здравето на населението: Health IT може да се използва за проследяване и наблюдение на данни за пациенти, което може да помогне за идентифициране на тенденции и рискови фактори в населението. След това тази информация може да се използва за разработване на целенасочени интервенции и подобряване на резултатите за здравето на населението.
  4. Подобрено наблюдение на общественото здраве: Health IT може да се използва за наблюдение и проследяване на инфекциозни заболявания, епидемии и други заплахи за общественото здраве, което позволява бърза реакция и намаляване на разпространението на болести.
  5. Спестяване на разходи: здравната информационна технология може да намали разходите за здравеопазване чрез елиминиране на излишни или ненужни тестове и процедури, намаляване на медицинските грешки и подобряване на общата ефективност.

Като цяло здравните ИТ имат потенциала да трансформират предоставянето на здравни грижи чрез подобряване на резултатите за пациентите, повишаване на ефективността и намаляване на разходите.

Основни включвания в здравните информационни технологии

Електронни здравни досиета (EHR)

Лекарите преди Health IT трябваше да поддържат запис на информация, свързана със здравето на пациента, на лист хартия. Но със здравните информационни технологии съхранението се измести от хартиени записи към цифрови носители, известни като EHR или електронни медицински досиета (EMR).

EHR се използват от лекарите, за да водят проверка на вашата свързана със здравето информация и да споделят същата, както и когато се изисква със специалисти.

Лични здравни досиета (PHR)

PHR се използват от пациентите за въвеждане на информация, варираща от посещения на лекар до дори вашите здравословни цели, прием на калории, схема на упражнения и кръвно налягане.

PHR могат да бъдат създадени и поддържани от самите пациенти или могат да бъдат създадени чрез доставчик на здравни услуги или здравен план. Пациентите могат да имат достъп и да актуализират своите PHR от всяко място, използвайки компютър или мобилно устройство.

PHR могат да помогнат на пациентите да станат по-ангажирани със собственото си здравеопазване, като им предоставят достъп до собствената си здравна информация, като им позволяват да проследяват напредъка си и им позволяват да комуникират по-ефективно със своите доставчици на здравни услуги.

Електронна рецепта

Чрез E-Reception се осъществява директна комуникация между лекари и фармацевти. Съгласно това пациентът не е длъжен да носи документи за рецепта със себе си, за да получи лекарство от аптеката или друг медицински магазин.

Инструменти за лично здраве

Както става ясно от името, това са инструментите, предназначени за да може човек да се грижи за здравето си по ефективен начин. Например, има различни приложения за смартфони, свързани със здравето и фитнеса, за да послужат като асистент за даване на възможност на човек да изпълни зададените си фитнес цели.

Инструменти за подпомагане на клинични решения

Тези инструменти играят важна роля в процеса на вземане на решения от страна на клинициста за здравето на пациента. Насоки, основани на доказателства, присъстват в тези инструменти, които помагат на клинициста да направи правилни препоръки за здравето на човека.

Компютъризирано въвеждане на поръчки от лекар или компютъризирано въвеждане на поръчки на доставчик (CPOE)

Съществуват значителен брой случаи, в които пациент страда поради лекарства, както и грешки по лекарско предписание, направени от болниците. В такъв случай CPOE има за цел да намали този вид грешки. Това се постига чрез електронни рецепти, заедно със система за баркод, разработена за отпускане на лекарства.

Използването на CPOE обаче не е широко разпространено поради проблемите на оперативната съвместимост със съществуващите системи за бар кодиране. Отделно от това, е необходима значителна промяна в сегашните практики от огромна част от лекарите на малки времена, заедно с допълнително време за приемане на тази технология.

Регистър на заболяванията

Регистърът на заболяванията е база данни, която събира и поддържа информация за лица, които са били диагностицирани с определено заболяване или състояние. Регистрите на заболяванията могат да се използват за проследяване на разпространението и честотата на заболяването, за наблюдение на резултатите от заболяването и за оценка на ефективността на интервенциите и леченията.

Регистрите на заболяванията могат да бъдат създадени на местно, регионално или национално ниво и могат да се управляват от доставчици на здравни услуги, държавни агенции или други организации. Информацията, събрана в регистрите на заболяванията, може да включва демографски данни, клинична информация, резултати от лабораторни изследвания и информация за лечението.

Регистрите на заболявания могат да бъдат особено полезни за редки заболявания, където информацията за болестта и нейното лечение може да е ограничена. Събирайки и споделяйки информация за пациенти с редки заболявания, регистрите на заболяванията могат да помогнат за подобряване на диагностиката, лечението и изследванията за тези състояния.

Комуникации по електронна поща и уеб-базирани портали за пациенти

Те се използват за улесняване на взаимодействията между лекар и пациент чрез сигурни канали. Пациентът може да получи достъп до специфичните си медицински записи.

Инструменти за обмен на здравна информация

Инструментите за обмен на здравна информация позволяват на болниците да споделят здравна информация на пациента между различни системи в една и съща болница или между две различни болници в даден регион или между болници и правителството или застрахователите.

Ползите от инструментите на HIE включват подобрена координация на грижите, намалени медицински грешки, повишена ефективност и подобрени резултати за пациентите. Например, ако пациент посети спешно отделение, докато е далеч от дома, доставчикът на здравни услуги може да получи достъп до техните медицински досиета по електронен път чрез HIE инструмент, като гарантира, че имат достъп до пълна и точна информация за медицинската история на пациента, лекарствата и алергиите.

Инструментите на HIE могат също да се използват за подпомагане на усилията за наблюдение на общественото здраве чрез събиране и обобщаване на здравни данни на ниво население. Това може да помогне на служителите в общественото здравеопазване да идентифицират и реагират на огнища на болести, да наблюдават тенденциите на заболяването и да оценят ефективността на интервенциите.

Резюме: Как здравните ИТ помагат

На всички горепосочени инструменти и на много други е възложена двойна отговорност към здравето на пациента. Първо, това облекчава тежестта за лекарите и второ, осигурява отговорни здравни заведения на пациента, поставяйки го в центъра на здравеопазването.

Въпреки че съществуват предизвикателства във всяка област, здравната информационна технология бързо се интегрира в настоящите здравни системи по целия свят.

Здравни ИТ