Fördelarna med elektroniska hälsoregister

Electronic Health Records (EHR) är helt enkelt den digitala formen av patientens pappersdiagram eller dess medicinska historia. Dessa register innehåller all nödvändig information från patienten såsom resultat från laboratoriet som tester, allergiinformation, vaccinationsdatum och medicinering som är relevant för patienterna etc.

Fördelarna med elektroniska hälsoregister

Några av de största fördelarna med Electronic Health Records (EHR) i det dagliga livet inkluderar: -

Tillhandahåller fullständig och korrekt information

EPJ är ett digitalt system där all data om patienten hanteras automatiskt. Detta ger både patienten och läkaren tillgång till korrekt och aktuell information. Korrekt och fullständig medicinsk information om patientens hälsa eliminerar ytterligare risken för felaktig medicinering.

EHR främjar noggrannheten genom att minska sannolikheten för dubbletter eller motstridiga uppgifter. Med pappersbaserade system är det inte ovanligt att patienter har flera diagram på olika platser, vilket leder till fragmenterad och ofullständig information. EHR:er konsoliderar alla relevanta data till en enda elektronisk post, vilket minimerar risken för fel och säkerställer kontinuitet i vården i olika vårdmiljöer.

Snabb åtkomst till patientjournaler

EHR har gjort datahanteringen smidigare för kliniken såväl som för patienterna. Eftersom dessa poster hanteras digitalt, är det inget involverat av tungt pappersarbete och skrymmande filer. Patientdiagrammet kan enkelt nås med ett enkelt musklick. Patienter behöver inte heller bry sig om sina laboratoriekvitton eller receptbelopp, eftersom all sådan information redan är lagrad i systemet.

Med några få klick kan läkare få tillgång till en mängd information, inklusive medicinsk historia, laboratorieresultat, bildundersökningar och anteckningar från tidigare möten. Denna heltäckande bild av en patients hälsotillstånd gör det möjligt för leverantörer att upptäcka mönster, identifiera riskfaktorer och skapa kopplingar som annars skulle kunna missas med pappersbaserade journaler.

Effektiv diagnostik

EHR har inte bara minskat pappersbördan utan också gjort diagnoser mer effektiva. Den snabba åtkomsten till exakta data har minskat de medicinska felen och erbjudit patienterna en mer exakt vård.

Dessutom är EHR ofta utrustade med beslutsstödsverktyg som hjälper vårdgivare i diagnostikprocessen. Dessa verktyg kan sträcka sig från kliniska riktlinjer och varningar om bästa praxis till sofistikerade algoritmer som analyserar patientdata för att föreslå potentiella diagnoser eller behandlingsalternativ. Genom att utnyttja dessa beslutsstödsfunktioner kan vårdgivare förbättra diagnostiknoggrannheten och minska sannolikheten för fel.

Hälsovårdsbekvämlighet

EHR förbättrar vårdkvaliteten. Dessa gör också vården bekvämare för leverantörer och patienter. Systemet erbjuder förbättrat beslutsstöd, kliniska varningar och påminnelser samt eliminerar behovet av att fylla i formulär och besöka kliniken ett antal gånger. Du kan ringa direkt och fixa din tid genom att dela dina data med kliniken med hjälp av EHR.

Dessutom underlättar EPJ kommunikation och samarbete mellan medlemmar i vårdteamet, vilket gör det möjligt för specialister, primärvårdsläkare, sjuksköterskor och andra leverantörer att dela insikter och bidra till den diagnostiska processen. Detta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt främjar en holistisk förståelse av patientens tillstånd och säkerställer att all relevant information beaktas i den diagnostiska beslutsprocessen.

Sekretess och säkerhet för patientdata

Patientjournalen i Electronic Health Records är säkrare och mer systematisk. Det finns olika verktyg som har utvecklats under hälso-IT-systemet som gör det möjligt för användare att hålla sin hälsoinformation säker och skyddad.

EHR-system använder robusta autentiseringsmekanismer som lösenord, biometriska identifierare och tvåfaktorsautentisering för att säkerställa att endast auktoriserade vårdgivare kan komma åt patientjournaler. Dessutom tillåter rollbaserade åtkomstkontroller organisationer att begränsa användarnas åtkomst till specifik information baserat på deras roll och ansvar, vilket ytterligare skyddar patientens konfidentialitet.

Dessutom innehåller EHR krypteringstekniker för att skydda data både under överföring och lagring. Denna kryptering säkerställer att även om obehöriga individer fångar upp data, så förblir den otydlig och oanvändbar. Dessutom implementeras ofta revisionsspår i EPJ-system för att spåra åtkomst till patientjournaler, vilket ger organisationer möjlighet att övervaka och granska användaraktivitet för eventuella obehöriga åtkomstförsök.

Kostnadseffektiv

En av de betydande fördelarna med elektroniska journaler (EHR) är deras kostnadseffektivitet, som härrör från flera nyckelfaktorer som bidrar till besparingar för vårdgivare och organisationer.

Elektroniska hälsoposter eliminerar nästan användningen av papper i datahanteringen. Detta har inte bara sparat kostnaden utan också arbetet med att göra dessa register säkra. Det finns inte heller något behov av duplicering av testning. För en patient förbättrar dessa register säkerheten och ger tillgång till förbättrad hälsa på grund av korrekt medicinering.

För det andra eliminerar EPJ behovet av fysiskt lagringsutrymme och tillhörande utgifter. Traditionella pappersbaserade medicinska journaler kräver dedikerade lagringsutrymmen, vilket medför kostnader för underhåll, säkerhet och utrymmesutnyttjande. Däremot lagrar EHR patientinformation elektroniskt, vilket eliminerar behovet av fysisk lagring och minskar tillhörande utgifter.

Dessutom underlättar EPJ effektiv hantering av inventarier och förnödenheter genom att spåra användningsmönster och automatisera ombeställningsprocesser. Detta säkerställer att sjukvårdsinrättningar upprätthåller optimala nivåer av leveranser samtidigt som överskottslager och tillhörande kostnader minimeras.

Bättre beslutsfattande av vårdgivare

Läkare har alltid PRISAT elektroniska hälsojournaler eftersom dessa har minskat sin börda. Systemet ger dem automatiska påminnelser för patienternas medicinska tester och visar också framstegen i deras tillstånd.

Tillgången till omfattande patientinformation gör det möjligt för vårdgivare att fatta mer välgrundade beslut om diagnos och behandlingsplaner. Till exempel kan en läkare snabbt granska en patients sjukdomshistoria och aktuella mediciner för att undvika att förskriva potentiellt skadliga läkemedelskombinationer. Dessutom underlättar EPJ kommunikation och samarbete mellan vårdteam, vilket säkerställer att alla leverantörer som är involverade i en patients vård har tillgång till samma information.

Tidsparare

I dagens liv är det viktigaste tiden. Elektroniska journaler är till stor hjälp för att spara den tid som är involverad i behandlingen av patienten. Det tillåter läkare att kommunicera med sina patienter online och patienter behöver inte heller besöka kliniken många gånger eftersom de kan få receptet direkt.

Genom att automatisera processer som schemaläggning av möten, fakturering och reklamationshantering kan vårdinrättningar avsevärt minska administrativa omkostnader. Denna effektivitet sparar inte bara tid utan minimerar också risken för fel i samband med manuell datainmatning, vilket i slutändan leder till kostnadsbesparingar.


källor:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Hälsa IT

Lämna ett svar

Kommentar
Namn *
Post *