Mikä on terveystietotekniikka (terveystietotekniikka)

Mikä on Health IT?

Terveystietotekniikka on pohjimmiltaan terveydenhuollon käyttöön otettua tietotekniikkaa . Siihen sisältyy potilaan terveystietojen käsittely sisällyttämällä sekä laitteisto- että ohjelmistokomponentit. Teknologiaa käytetään potilaan terveystietojen tallentamiseen, hakemiseen ja jakamiseen. Sovelluksia käytetään näiden tietojen käyttämiseen viestinnässä sekä päätöksentekotarkoituksiin.

Terveys IT tarkoittaa sähköisten ja digitaalisten tekniikoiden käyttöä terveydenhuollon tietojen hallinnassa, tallentamisessa ja vaihtamisessa. Se kattaa laajan valikoiman työkaluja sähköisistä terveyskertomuksista (EHR) ja kliinisistä päätösten tukijärjestelmistä mobiilisovelluksiin ja etäterveysalustoihin .

Mitä kuuluu terveystietotekniikkaan?

Yhdellä rivillä voidaan sanoa, että kaikenlainen tekniikka, jota käytetään terveystietojen käytön hallintaan potilaiden, lääkäreiden, sairaaloiden sekä valtion ja vakuutuksenantajien välillä, kuuluu terveystietotekniikan tai terveysteknologian suojan alle .

Terveys IT:n tavoite

Terveydenhuollon IT:n tavoitteena on parantaa terveydenhuollon palveluiden laatua, lisätä tehokkuutta ja alentaa kustannuksia tarjoamalla terveydenhuollon tarjoajille oikea-aikaiset potilastiedot. Sen avulla potilaat voivat myös sitoutua enemmän terveydenhuoltoonsa antamalla heille pääsyn omaan terveystietoinsa ja kommunikoimalla terveydenhuollon tarjoajiensa kanssa etänä.

Terveys IT:n edut

Tietotekniikkaan luottamisesta terveydenhuollossa on useita etuja, mukaan lukien:

  1. Parannettu potilaiden hoito: terveydenhuollon tietotekniikan avulla terveydenhuollon tarjoajat voivat saada täydelliset ja tarkat potilastiedot hoitopaikalla, mikä parantaa kliinistä päätöksentekoa ja vähentää virheitä. Se myös helpottaa palveluntarjoajien ja potilaiden välistä viestintää, mikä parantaa hoidon koordinointia ja potilaiden sitoutumista.
  2. Lisääntynyt tehokkuus: Terveys-IT virtaviivaistaa hallinnollisia prosesseja, kuten tapaamisten ja laskutuksen ajoittamista, mikä voi parantaa tehokkuutta ja vähentää kustannuksia. Se myös automatisoi monia rutiinitehtäviä ja vapauttaa terveydenhuollon tarjoajat keskittymään potilaiden hoitoon.
  3. Parempi väestön terveydenhallinta: Terveys-IT:n avulla voidaan seurata ja seurata potilastietoja, mikä voi auttaa tunnistamaan väestön trendit ja riskitekijät. Näitä tietoja voidaan sitten käyttää kohdennettujen interventioiden kehittämiseen ja väestön terveydellisten tulosten parantamiseen.
  4. Parannettu kansanterveysvalvonta: Terveys-IT:tä voidaan käyttää tartuntatautien, epidemioiden ja muiden kansanterveysuhkien seurantaan ja seurantaan, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja vähentää tautien leviämistä.
  5. Kustannussäästöt: terveydenhuollon tietotekniikka voi vähentää terveydenhuollon kustannuksia poistamalla tarpeettomat testit ja toimenpiteet, vähentämällä lääketieteellisiä virheitä ja parantamalla yleistä tehokkuutta.

Kaiken kaikkiaan terveydenhuollon IT:llä on potentiaalia muuttaa terveydenhuollon toimittamista parantamalla potilaiden tuloksia, lisäämällä tehokkuutta ja alentamalla kustannuksia.

Perustiedot terveydenhuollon tietotekniikasta

Sähköiset terveystiedot (EHR)

Terveys IT:tä edeltäneiden lääkäreiden edellytettiin pitävän kirjaa potilaan terveyteen liittyvistä tiedoista paperille. Terveystietotekniikan ansiosta tallennus kuitenkin siirtyi paperitietueista digitaalisiin tietovälineisiin, jotka tunnetaan nimellä EHR tai Electronic Medical Records (EMR).

Lääkärit käyttävät EHR: iä tarkistaaksesi terveyteen liittyviä tietojasi ja jakaaksesi niitä tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa.

Henkilökohtaiset terveystiedot (PHR)

Potilaat käyttävät PHR-tietoja tietojen syöttämiseen aina lääkärin käynneistä jopa terveystavoitteisiisi, kalorienkulutukseen, harjoitteluaikatauluun ja verenpaineeseen saakka.

Potilaat voivat luoda ja ylläpitää PHR:itä itse, tai ne voidaan luoda terveydenhuollon tarjoajan tai terveyssuunnitelman kautta. Potilaat voivat käyttää ja päivittää PHR-tietojaan missä tahansa, tietokoneella tai mobiililaitteella.

PHR:t voivat auttaa potilaita sitoutumaan enemmän omaan terveydenhuoltoonsa antamalla heille pääsyn omaan terveystietoinsa, auttamalla heitä seuraamaan edistymistään ja antamalla heille mahdollisuuden viestiä tehokkaammin terveydenhuollon tarjoajiensa kanssa.

E-resepti

E-reseptin kautta käydään suoraa yhteydenpitoa lääkäreiden ja apteekkien välillä. Tämän mukaan potilaan ei tarvitse kantaa mukanaan reseptipapereita apteekista tai muusta lääkekaupasta lääkkeen hankkimiseksi.

Henkilökohtaiset terveystyökalut

Kuten nimestä ilmenee, nämä ovat välineet, jotka on suunniteltu henkilölle huolehtimaan terveydestään tehokkaalla tavalla. Esimerkiksi erilaisia älypuhelinsovelluksia, jotka liittyvät terveyteen ja kuntoon, voidaan käyttää avustajana, jotta henkilö voi saavuttaa asetetut kuntotavoitteensa.

Kliinisten päätösten tukityökalut

Näillä työkaluilla on merkittävä rooli lääkärin päätöksentekoprosessissa potilaan terveydestä. Näissä työkaluissa on todisteisiin perustuvia ohjeita, jotka auttavat lääkäriä tekemään asianmukaisia suosituksia henkilön terveydestä.

Tietokoneistettu lääkärin tilauskirjaus tai tietokoneistettu palveluntarjoajan tilauskirjaus (CPOE)

On olemassa huomattava määrä tapauksia, joissa potilas kärsi lääkityksen sekä sairaaloiden tekemien reseptivirheiden takia. Tällöin CPOE: n on tarkoitus vähentää tällaisia virheitä. Tämä saavutetaan sähköisillä resepteillä ja viivakoodijärjestelmällä, joka on kehitetty lääkkeiden annosteluun.

CPOE: n käyttö ei kuitenkaan ole yleistä johtuen yhteentoimivuusongelmista olemassa olevien viivakoodausjärjestelmien kanssa. Tämän lisäksi tarvitaan huomattavaa muutosta nykyaikaisiin käytäntöihin valtava pieni osa pieniaikaisia lääkäreitä ja lisäaikaa tämän tekniikan käyttöönotolle.

Sairausrekisteri

Sairausrekisteri on tietokanta, joka kerää ja ylläpitää tietoja henkilöistä, joilla on diagnosoitu tietty sairaus tai tila. Sairausrekistereillä voidaan seurata sairauden esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta, seurata sairauden tuloksia sekä arvioida toimenpiteiden ja hoitojen tehokkuutta.

Sairausrekistereitä voidaan luoda paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla, ja niitä voivat hallinnoida terveydenhuollon tarjoajat, valtion virastot tai muut organisaatiot. Sairausrekistereihin kerätyt tiedot voivat sisältää demografisia tietoja, kliinisiä tietoja, laboratoriotutkimustuloksia ja hoitotietoja.

Sairausrekisterit voivat olla erityisen hyödyllisiä harvinaisissa sairauksissa, joissa tiedot sairaudesta ja sen hoidosta voivat olla rajallisia. Keräämällä ja jakamalla tietoja harvinaisia sairauksia sairastavista potilaista sairausrekisterit voivat auttaa parantamaan näiden sairauksien diagnosointia, hoitoa ja tutkimusta.

Sähköpostiviestintä ja verkkopohjaiset potilasportaalit

Niitä käytetään helpottamaan lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta turvallisten kanavien kautta. Potilas voi tutustua erityisiin sairauskertomuksiinsa.

Terveystietojen vaihtotyökalut

Terveystiedon vaihtotyökalujen avulla sairaalat voivat jakaa potilaan terveystietoja saman sairaalan eri järjestelmien välillä tai alueen kahden eri sairaalan välillä tai sairaaloiden ja valtion tai vakuutusyhtiöiden välillä.

HIE-työkalujen etuja ovat parannettu hoidon koordinointi, vähemmän lääketieteellisiä virheitä, lisääntynyt tehokkuus ja paremmat potilastulokset. Jos potilas esimerkiksi vierailee päivystyspoliklinikalla ollessaan poissa kotoa, terveydenhuollon tarjoaja voi päästä käsiksi hänen potilastietoihinsa sähköisesti HIE-työkalun kautta, mikä varmistaa, että hänellä on täydelliset ja tarkat tiedot potilaan sairaushistoriasta, lääkkeistä ja allergioista.

HIE-työkaluja voidaan käyttää myös kansanterveyden seurantatoimien tukemiseen keräämällä ja aggregoimalla terveystietoja väestötasolla. Tämä voi auttaa kansanterveysviranomaisia tunnistamaan tautipesäkkeitä ja reagoimaan niihin, seuraamaan tautien kehitystä ja arvioimaan toimenpiteiden tehokkuutta.

Yhteenveto: Miten Health IT auttaa

Kaikille edellä mainituille ja monille muille työkaluille on annettu kaksoisvastuu potilaan terveyden suhteen. Ensinnäkin, se helpottaa lääkäreiden taakkaa ja toiseksi se tarjoaa potilaalle vastuullisia terveydenhoitopalveluita asettamalla hänet terveydenhuollon keskipisteeseen.

Vaikka haasteita on kaikilla aloilla, terveydenhuollon tietotekniikka integroituu nopeasti nykyisiin terveydenhuoltojärjestelmiin kaikkialla maailmassa.

Terveys IT