Co jsou zdravotnické informační technologie (Health IT)

Co je Health IT?

Health IT je v zásadě informační technologie používaná pro zdraví a zdravotní péči. Zahrnuje zpracování zdravotních informací o pacientovi zahrnutím jak hardwarových, tak softwarových komponent. Technologie se používá k ukládání, načítání a sdílení informací o zdravotní péči o pacienta. Aplikace se používají k použití těchto informací pro komunikaci i pro účely rozhodování.

Zdravotní IT označuje použití elektronických a digitálních technologií ke správě, ukládání a výměně zdravotnických informací. Zahrnuje širokou škálu nástrojů, od elektronických zdravotních záznamů (EHR) a systémů pro podporu klinického rozhodování až po mobilní zdravotnické aplikace a platformy telehealth.

Co spadá pod zdravotnické informační technologie?

V jedné linii lze říci, že jakýkoli typ technologie, která se používá ke správě využívání informací o zdraví mezi pacienty, lékaři, nemocnicemi, vládou a pojišťovnami, spadá pod kapituly Health Information Technology nebo Health IT.

Cílem Health IT

Cílem IT ve zdravotnictví je zlepšit kvalitu zdravotnických služeb, zvýšit efektivitu a snížit náklady tím, že poskytovatelům zdravotní péče poskytne včasný přístup k přesným údajům o pacientech. Umožňuje také pacientům, aby se více zapojili do své zdravotní péče tím, že jim poskytuje přístup k jejich vlastním zdravotním informacím a umožňuje jim komunikovat se svými poskytovateli zdravotní péče na dálku.

Výhody Health IT

Spoléhání se na IT ve zdravotnictví má několik výhod, včetně:

  1. Vylepšená péče o pacienty: zdravotnická informační technologie umožňuje poskytovatelům zdravotní péče přístup k úplným a přesným informacím o pacientech v místě péče, což zlepšuje klinické rozhodování a snižuje chyby. Usnadňuje také komunikaci mezi poskytovateli a pacienty, což vede k lepší koordinaci péče a zapojení pacientů.
  2. Vyšší efektivita: Health IT zjednodušuje administrativní procesy, jako je plánování schůzek a fakturace, což může zlepšit efektivitu a snížit náklady. Automatizuje také mnoho rutinních úkolů, což poskytovatelům zdravotní péče umožňuje soustředit se na péči o pacienty.
  3. Lepší správa zdraví populace: Zdravotní IT lze použít ke sledování a monitorování údajů o pacientech, což může pomoci identifikovat trendy a rizikové faktory v populaci. Tyto informace pak mohou být použity k rozvoji cílených intervencí a zlepšení výsledků zdraví populace.
  4. Zlepšený dohled nad veřejným zdravím: Zdravotní IT lze použít k monitorování a sledování infekčních nemocí, ohnisek a dalších hrozeb pro veřejné zdraví, což umožňuje rychlou reakci a omezení šíření nemocí.
  5. Úspora nákladů: zdravotnická informační technologie může snížit náklady na zdravotní péči odstraněním nadbytečných nebo zbytečných testů a postupů, snížením lékařských chyb a zlepšením celkové efektivity.

Celkově má IT IT potenciál proměnit poskytování zdravotní péče zlepšením výsledků pacientů, zvýšením efektivity a snížením nákladů.

Základní zařazení do zdravotnických informačních technologií

Elektronické zdravotní záznamy (EHR)

Lékaři před Health IT byli povinni uchovávat záznam informací souvisejících se zdravím pacienta na kusu papíru. S technologií zdravotnických informací se však ukládání přesunulo z papírových záznamů na digitální média známá jako EHR nebo elektronické lékařské záznamy (EMR).

EHR používají lékaři k udržení kontroly vašich zdravotních informací a jejich sdílení, podle potřeby a s odborníky.

Osobní zdravotní záznamy (PHR)

PHR používají pacienti k zadávání informací od návštěvy lékaře až po vaše zdravotní cíle, příjem kalorií, plán cvičení a krevní tlak.

PHR mohou být vytvořeny a udržovány samotnými pacienty nebo mohou být vytvořeny prostřednictvím poskytovatele zdravotní péče nebo zdravotního plánu. Pacienti mohou přistupovat ke svým PHR a aktualizovat je odkudkoli pomocí počítače nebo mobilního zařízení.

PHR mohou pacientům pomoci více se zapojit do vlastní zdravotní péče tím, že jim poskytnou přístup k jejich vlastním zdravotním informacím, umožní jim sledovat jejich pokroky a umožní jim efektivněji komunikovat se svými poskytovateli zdravotní péče.

E-recept

Prostřednictvím E-Prescription probíhá přímá komunikace mezi lékaři a lékárníky. Podle tohoto není pacient povinen nosit s sebou papíry na předpis pro získání léků z lékárny nebo jiného zdravotnického zařízení.

Osobní zdravotní nástroje

Jak je zřejmé z názvu, jedná se o nástroje určené k efektivní péči o své zdraví. Například jsou k dispozici různé aplikace pro smartphony týkající se zdraví a kondice, které slouží jako asistent pro umožnění osobě splnit stanovené cíle v oblasti fitness.

Nástroje na podporu klinického rozhodování

Tyto nástroje hrají významnou roli v rozhodovacím procesu klinického lékaře o zdraví pacienta. V těchto nástrojích jsou obsaženy pokyny založené na důkazech, které pomáhají klinickému lékaři činit správná doporučení pro zdraví člověka.

Počítačové zadání objednávky lékaře nebo Počítačové zadání objednávky poskytovatele (CPOE)

Existuje značný počet případů, kdy pacient utrpěl kvůli lékům i předpisovým chybám ze strany nemocnic. V takovém případě je CPOE určen ke snížení těchto druhů chyb. Toho je dosaženo elektronickými recepty spolu se systémem čárových kódů vyvinutým pro výdej léků.

Použití CPOE však není rozšířené kvůli obavám o interoperabilitu se stávajícími systémy čárových kódů. Kromě toho je v současných postupech nutná významná změna u velkého množství lékařů v malém čase a navíc čas na přijetí této technologie.

Registr nemocí

Registr nemocí je databáze, která shromažďuje a uchovává informace o jednotlivcích, u kterých byla diagnostikována konkrétní nemoc nebo stav. Registry chorob lze použít ke sledování prevalence a incidence onemocnění, sledování výsledků onemocnění a hodnocení účinnosti intervencí a léčby.

Registry nemocí mohou být vytvořeny na místní, regionální nebo národní úrovni a mohou je spravovat poskytovatelé zdravotní péče, vládní agentury nebo jiné organizace. Informace shromážděné v registrech chorob mohou zahrnovat demografická data, klinické informace, výsledky laboratorních testů a informace o léčbě.

Registry nemocí mohou být užitečné zejména pro vzácná onemocnění, kde mohou být informace o nemoci a její léčbě omezené. Shromažďováním a sdílením informací o pacientech se vzácnými chorobami mohou registry chorob pomoci zlepšit diagnostiku, léčbu a výzkum těchto onemocnění.

E-mailová komunikace a webové portály pro pacienty

Používají se k usnadnění interakcí mezi lékařem a pacientem prostřednictvím zabezpečených kanálů. Pacient může získat přístup ke svým konkrétním lékařským záznamům.

Nástroje pro výměnu zdravotních informací

Nástroje pro výměnu zdravotních informací umožňují nemocnicím sdílet zdravotní informace pacienta mezi různými systémy ve stejné nemocnici nebo mezi dvěma různými nemocnicemi v regionu nebo mezi nemocnicemi a vládou nebo pojišťovnami.

Mezi výhody nástrojů HIE patří zlepšená koordinace péče, omezení lékařských chyb, zvýšená efektivita a lepší výsledky pacientů. Pokud například pacient navštíví pohotovostní oddělení mimo domov, poskytovatel zdravotní péče může získat přístup k jeho zdravotním záznamům elektronicky prostřednictvím nástroje HIE, což zajistí, že bude mít přístup k úplným a přesným informacím o pacientově anamnéze, lécích a alergiích.

Nástroje HIE lze také použít k podpoře úsilí o dohled nad veřejným zdravím shromažďováním a shromažďováním údajů o zdraví na úrovni populace. To může úředníkům veřejného zdraví pomoci identifikovat a reagovat na propuknutí onemocnění, monitorovat trendy onemocnění a vyhodnocovat účinnost intervencí.

Shrnutí: Jak zdraví IT pomáhá

Všem výše uvedeným nástrojům a mnoha dalším byla přidělena dvojí odpovědnost za zdraví pacienta. Zaprvé zmírňuje zátěž lékařů a zadruhé poskytuje pacientovi odpovědná zdravotnická zařízení tím, že jej umístí do středové fáze zdravotní péče.

Ačkoli výzvy existují ve všech oblastech, zdravotnické informační technologie se rychle integrují do současných systémů zdravotní péče po celém světě.

Zdraví IT